E-Purchasing

E-Purchasing

ระบบจัดการกระบวนการสั่งซื้อ ซึ่งโปรแกรมสามารถสร้างเอกสารต้องการสั่งซื้อได้ (PR) และมีการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติเมื่ออนุมัติเรียบร้อย ถึงจะสามารถสร้างเอกสารการสั่งซื้อ (PO) และต้องถูกอนุมัติตามสิทธิ์การอนุมัติ และยังมีระบบการจัดการงบประมาณประจำปี (Budget Annual) จึงทำให้ระบบสามารถช่วยลดเวลาในการค้นหาเอกสาร ละการใช้งานกระดาษ เพราะข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในระบบทั้งหมดและผู้บริหารหรือพนักงานยังสามารถมองเห็นกระบวนการสั่งซื้อได้ตลอดเวลา

Feature

  • ระบบสมาชิก Authentication and Authorization (Auth)
  • ระบบเอกสารต้องการสั่งซื้อ Purchase Request (PR)
  • ระบบเอกสารการสั่งซื้อ Purchase Order (PO)
  • ระบบจัดการงบประมาณประจำปี (Budget Annual)